Sunday
16
June
2024
(View: 41190)
Hội Thánh Phúc Âm - 14381 Magnolia St. Westminster, CA 92683 (NorthWest corner of Magnolia/Hazard). Liên lạc: vuxh2916@gmail.com
(View: 41832)
Kính Chúc Quý Thân Hữu & Giáo Hữu Cùng Toàn Thể Quý Thân Quyến một năm mới tràn đầy Thiên Ân & Thiên Phước ban từ Đấng Cứu Thế Jesus.
(View: 42006)
Cầu Nguyện chương trình tốt nghiệp kinh thánh tại gia Xin liên lạc email: VNFGMissions@yahoo.com

TKTHV - Chương Trình Đặc Biệt Bổ Túc (LCN VI-3)

Monday, September 11, 20171:19 PM(View: 1867)

VIỆT NAM THÁNH KINH THẦN HỌC VIỆN

     CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT BỔ TÚC

    PHÂN NHIỆM HỌC TRÌNH

     (Course Assignments)

   LỤC CÁ NGUYỆT  VI -1, -2, -4
   (Semester : LCN VI-1, -2, -4)

    (Từ January 1 - 2017 đến June 30 – 2017)

 

I. -   CÁC CHỦ ĐỀ HỌC LÝ  (Academic Subjects) :

                 

         1.    CÁC ĐẠI KINH TIÊN TRI     (The Major Prophets)                                    (9 Tín chỉ - Credits)   

           2.   CÁC SÁCH TIÊN TRI DANIEL VÀ KHẢI THỊ  (Daniel & Revelation)   (6 Tín chỉ - Credits)

           3.   PHƯƠNG CÁCH RAO GIẢNG LỜI CHÚA                                         (3 Tín chỉ - Credits)

 

    *   TÀI LIỆU HUẤN LUYỆN :   Loạt Bài Học Kinh Thánh Trung cấp của GBI :  (Advanced Bible Study    

        Series : TC #15,  TC #16,  TC # 17, TC # 18,  TC # 26,  TC # 27,  TC # 28,  TC # 32,  TC # 33,  TC # 34).

  **  Sách “PHƯƠNG CÁCH RAO GIẢNG LỜI CHÚA” của Paul Kauffman. (Một quan điểm đơn sơ nhưng

         trong sáng và thực nghiệm về ngôn từ và truyền cảm từ người nầy sang người khác).

 

 ***   PHƯƠNG THỨC LÀM BÀI :

 

              a)   Cẩn thận nghiên cứu và trả lời mọi câu hỏi, hoàn tất việc đọc và viết tất cả theo những chỉ dẫn

                    trong các Sách học (Đừng quên hoàn tất Bài làm trong các Tài liệu Học Kinh Thánh Trung cấp.

                   

      b)   Tất cả Bài làm phải đánh máy hàng đôi, cở chữ 12; không chấp nhận bản viết tay khó đọc. Bài làm

             xong cần trình cho Vị Mục sư Quản nhiệm xem qua và ký tên, trước khi để vào phong bì DÁN KÍN

             và gởi về địa chỉ :

     ****   “Vietnamese Bible Theological Academy” – P.O. Box 565 – Westminster, CA 92684 (USA).

                    Nếu gởi Thư qua Bưu điện, nên lưu ý dán đủ tem. Bưu điện sẽ không chuyển thư thiếu tem.

 

II. -   MỤC VỤ THỰC NGHIỆM (Practical Ministry - LCN V-4)

                                 *   Số Môn học:  CN/MV 254        

                                       *   Số Tín chỉ :    6  (Credits)

                                           (Phải gồm có “Trường Kinh Thánh Nhóm Nhỏ II.” (1 Tín chỉ)

                                      *   Tài liệu Huấn luyện Mục vụ Thực nghiệm:

                                           (Practical Ministry Packet) của GBI. 

 

III. -  TỔNG KẾT TÍN CHỈ CHO LỤC CÁ NGUYỆT BỔ TÚC:

                                  

                          1/   Các Chủ Đề Học Lý (Academic Subjects)  :

 

                                       1.   Các Đại Kinh Tiên Tri II (The Major Prophets)    :         9    Tín chỉ  (Credits)

                                                           2.   Các Sách Tiên Tri Daniel và Khải Thị                  :         6

                                       3.   Phương Cách Rao Giảng Lời Chúa                     :             3  

                                                                                                                                                                                                        ----------                          -                                                                                                

                                                                                          Cọng: (Các Chủ Đề Học Lý)                    :      18   Tín chỉ  (Credits)

 

                                2/   Huấn Luyện Mục Vụ Thực Nghiệm                            :         6  Tín chỉ   (Credits)

                                                                               (Practical Ministry)                                                                          =====

                                                                                                                                     Tổng Cọng                   :       24   Tín chỉ  (Credits)

Send comment
Your Name
Your email address