Saturday
21
September
2019
(View: 34886)
Hội Thánh Phúc Âm - 14381 Magnolia St. Westminster, CA 92683 (NorthWest corner of Magnolia/Hazard). Liên lạc: vuxh2916@gmail.com
(View: 35452)
Kính Chúc Quý Thân Hữu & Giáo Hữu Cùng Toàn Thể Quý Thân Quyến một năm mới tràn đầy Thiên Ân & Thiên Phước ban từ Đấng Cứu Thế Jesus.
(View: 35104)
Cầu Nguyện chương trình tốt nghiệp kinh thánh tại gia Xin liên lạc email: VNFGMissions@yahoo.com
Wednesday, June 20, 20188:13 PM(View: 544)
TC# 46 BH Thánh Thi III
Tuesday, June 19, 20189:53 PM(View: 684)
TC# 45 BH Thánh Thi II
Tuesday, June 19, 20189:52 PM(View: 569)
TC# 44 BH Thánh Thi I
Tuesday, June 19, 20189:51 PM(View: 749)
TC# 43 Sách Các Quan Án
Tuesday, June 19, 20189:51 PM(View: 482)
TC# 42 Tiên tri Samuel & Saul's II
Tuesday, June 19, 20189:50 PM(View: 538)
TC# 41 Tiên tri Samuel $ Saul's I
Tuesday, June 19, 20189:50 PM(View: 575)
TC# 40 Sử Kinh Joshua
Tuesday, June 19, 20189:49 PM(View: 310)
TC# 39 Bài Ca Solomon (Nhả Ca)
Tuesday, June 19, 20189:48 PM(View: 316)
TC# 38 Sử Kinh Các Vua IV
Tuesday, June 19, 20189:47 PM(View: 351)
TC# 37 Sử Kinh Các Vua III