Monday
15
July
2024
(View: 41372)
Hội Thánh Phúc Âm - 14381 Magnolia St. Westminster, CA 92683 (NorthWest corner of Magnolia/Hazard). Liên lạc: vuxh2916@gmail.com
(View: 42053)
Kính Chúc Quý Thân Hữu & Giáo Hữu Cùng Toàn Thể Quý Thân Quyến một năm mới tràn đầy Thiên Ân & Thiên Phước ban từ Đấng Cứu Thế Jesus.
(View: 42186)
Cầu Nguyện chương trình tốt nghiệp kinh thánh tại gia Xin liên lạc email: VNFGMissions@yahoo.com

CỬ NHÂN LCN V - 1 , 2 , 3 , 4

Friday, September 8, 20171:25 PM(View: 1942)

DOWNLOAD: CỬ NHÂN LCN V - 1 , 2 , 3 , 4

VIỆT NAM THÁNH KINH THẦN HỌC VIỆN

       CỬ NHÂN THẦN HỌC          

    PHÂN NHIỆM HỌC TRÌNH

     (Course Assignments)

    LỤC CÁ NGUYỆT  V -1 (Semester : LCN V -1)

 

I. -   CÁC CHỦ ĐỀ HỌC LÝ (Academic Subjects)

                   

             1.   CÁC SỬ KINH  II (Historical Books II)

 

             *  Số Môn học (Course #) :  CN/HL 251        *  Số Tín chỉ :  15  (Credits)

 

               *     Tài liệu Huấn luyện :  Loạt Bài Học Kinh Thánh Trung Cấp của GBI.

      (Advanced Bible Study Series:   TC #41 - #42 – #29 - #30 - #35 - #36 - #37 - #38)

 

              a)   Căn cứ theo Kinh thánh, cẩn thận trả lời tất cả câu hỏi trong những loạt Bài Học nêu 

                    trên, đọc và học thuộc lòng những câu Kinh Thánh trong khi làm những bài học về

                    các Sử Kinh sau đây:

 

                         A.   Tiên Tri Samuel và Saul I

                         B.   Tiên Tri Samuel và Saul II

                         C.   Cuộc Đời David I

                         D.   Cuộc Đời David II

                         E.   Sử Kinh Các Vua I

                         F.   Sử Kinh Các Vua II

                        G.   Sử Kinh Các Vua III

                        H.   Sử Kinh Các Vua IV.

                                         

     b)   Viết một Tiểu luận khoảng 500 chữ mô tả những tình trạng đã xảy ra khi Samuel trở nên một Tiên tri và Quan Án trong Israel. Cũng mô tả sự hưng thịnh và sa sút của Saul, vị Vua đầu tiên của Israel, kể cả các nguyên lý tâm linh phía sau sự mất mát vương quốc và cái chết tối hậu của Saul.

 

     c)  Cũng sưu tập một danh sách các ưu điểm trong cuộc đời David, bắt đầu vừa lúc cận trước sự xức dầu Ông và chấm dứt bằng sự chuyển giao vương quốc cho Solomon con trai Ông.

      

    d)   Phát họa một sơ đồ xếp theo thứ tự thời gian về các Vua của Israel và Judah.

  

           **   Tất cả Bài làm phải đánh máy hàng đôi, không chấp nhận những Bài viết tay khó đọc. Gởi những Bài làm xong, cùng những tờ Phân Nhiệm Học Trình về  Phòng Học Vụ của VN Thánh Kinh Thần Học Viện, để được chấm điểm.

               

                  **   Lưu ý:  Nếu gởi thư qua Bưu điện, nên để ý dán đủ tem. Bưu điện sẽ không chuyển thư nếu thiếu tem.

 

 

 

VIỆT NAM THÁNH KINH THẦN HỌC VIỆN

       CỬ NHÂN THẦN HỌC          

    PHÂN NHIỆM HỌC TRÌNH

     (Course Assignments)

   LỤC CÁ NGUYỆT  V -2 (Semester : LCN V -2)

 

I. -   CÁC CHỦ ĐỀ HỌC LÝ (Academic Subjects)

                   

             2.   CÁC THƯ TÍN GALATIANS & EPHESIANS

 

             *  Số Môn học (Course #) :  CN/HL 252        *  Số Tín chỉ :  2  (Credits)

 

               *     Tài liệu Huấn luyện :  Loạt Bài Học Kinh Thánh Căn Bản của GBI.

                     (Basic Bible Study Series:   CB #06 – CB #10)

 

              a)   Căn cứ theo Kinh thánh, cẩn thận trả lời tất cả câu hỏi trong những loạt Bài Học nêu 

                    trên, đọc và học thuộc lòng những câu Kinh Thánh trong khi làm những bài học về

                    các Sử Kinh sau đây:

 

                         A.   Thư Tín Galatians

 

                         B.   Thư Tín Ephesians

 

                    b)    Sơ lược vắn tắt các Thư Tín của Paul gởi những người Galatians và Ephesians, chỉ

                     rõ nội dung căn bản của mỗi Chương.

 

                     

             c)    Viết một Tiểu luận khoảng 500 chữ, giải thích các vấn đề mà Sứ đồ Paul đã đối diện              

                    trong Hội thánh Galatians, cùng những giáo huấn của Ông để phục hồi.

           

 

     d)    Cũng viết một Tiểu luận khoảng 250 chữ, trình bày phương vị của những người Tín 

            đồ trong Đấng Christ như đã đề cập trong Thư Tín gởi những người Ephesians.

      

     **   Tất cả Bài làm phải đánh máy hàng đôi, không chấp nhận những Bài viết tay khó

            đọc. Gởi những Bài làm xong, cùng những tờ Phân Nhiệm Học Trình về  Phòng Học

            Vụ của VN Thánh Kinh Thần Học Viện, để được chấm điểm.

               

                   **   Lưu ý:  Nếu gởi thư qua Bưu điện, nên để ý dán đủ tem. Bưu điện sẽ không chuyển

                                 thư nếu dán thiếu tem.

 

 

VIỆT NAM THÁNH KINH THẦN HỌC VIỆN

       CỬ NHÂN THẦN HỌC          

    PHÂN NHIỆM HỌC TRÌNH

     (Course Assignments)

    LỤC CÁ NGUYỆT  V-3 (Semester : LCN V-3)

 

 

I. -   CÁC CHỦ ĐỀ HỌC LÝ (Academic Subjects)

   

        3.   TUYÊN ĐẠO PHÁP   (Homiletics)

 

             *  Số Môn học (Course #) :  CN/HL 253        *  Số Tín chỉ :  1  (Credit)

 

               *     Tài liệu Huấn luyện :   “Homiletics”  của Jose’ de Jesus’ Ornelas. (Một quan 

                                                             điểm đơn sơ nhưng trong sáng và thực nghiệm về ngôn

                                                             từ và truyền cảm từ người nầy sang người khác).

              a)   Cẩn thận nghiên cứu và trả lời mọi câu hỏi, hoàn tất việc đọc và viết tất cả theo

                    những chỉ dẫn trong  (  Phương Pháp Giảng Luận  )

      b)   Tất cả Bài làm phải đánh máy hàng đôi, cở chữ 12; không chấp nhận bản viết             

             tay khó đọc. Gởi bài về Phòng Học Vụ của VNTK Thần Học Viện để được

             chấm điểm.

          **   Nếu gởi Thư qua Bưu điện, nên lưu ý dám đủ tem. Bưu điện sẽ không chuyển

              thư thiếu tem.

 

II. -   MỤC VỤ THỰC NGHIỆM (Practical Ministry)

                                                                 (LCN V-4)

                                *   Số Môn học:  CN/MV 254        

                                      *   Số Tín chỉ :    6  (Credits)

                                           (Phải gồm có “Trường Kinh Thánh Nhóm Nhỏ II.” (1 Tín chỉ)

                                      *   Tài liệu Huấn luyện Mục vụ Thực nghiệm:

                                           (Practical Ministry Packet) của GBI. 

 

III. -  TỔNG KẾT TÍN CHỈ CHO LỤC CÁ NGUYỆT V :

                                  

                                        CỬ NHÂN THẦN HỌC

 

                            1/   Các Chủ Đề Học Lý (Academic Subjects):

 

                                           1.   Các Sử Kinh II (Historical Books II)    :       15    Tín chỉ  (Credits)

                                                                 2.   Các Thư Tín Galatians & Ephesians    :         2

                                           3.   Tuyên Đạo Pháp  (Homiletics)                     :             1  

                                                                                                                                                                                        ----------                          -                                                                                                

                                                                                          Cọng: (Các Chủ Đề Học Lý)     :       18   Tín chỉ  (Credits)

 

                                2/   Huấn Luyện Mục Vụ Thực Nghiệm             :         6

                                                                       (Practical Ministry)                                                                   =====

                                                                                                            Tổng Cộng   (LCN I)     :       24   Tín chỉ  (Credits)

                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                            

 

 

 

Send comment
Your Name
Your email address