Monday
15
July
2024
(View: 41372)
Hội Thánh Phúc Âm - 14381 Magnolia St. Westminster, CA 92683 (NorthWest corner of Magnolia/Hazard). Liên lạc: vuxh2916@gmail.com
(View: 42053)
Kính Chúc Quý Thân Hữu & Giáo Hữu Cùng Toàn Thể Quý Thân Quyến một năm mới tràn đầy Thiên Ân & Thiên Phước ban từ Đấng Cứu Thế Jesus.
(View: 42185)
Cầu Nguyện chương trình tốt nghiệp kinh thánh tại gia Xin liên lạc email: VNFGMissions@yahoo.com

VNTKTHV - Tư Vấn Kín Nhiệm của Sinh Viên

Monday, September 11, 20171:37 PM(View: 1969)

Download: VNTKTHV - Tư Vấn Kín Nhiệm của Sinh Viên (Mar.26-2014)

VIỆT NAM THÁNH KINH THẦN HỌC VIỆN

 

BẢN TƯ VẤN KÍN NHIỆM CỦA SINH VIÊN

 

 

Họ & Tên    …………………………………………..   Ngày nộp đơn:   ……………………………………..

Địa chỉ hiện hành………………………………………………………………………………………………..

Ngày sanh  …………………………….   Nơi sanh:  .………………………………………………………….

Bằng lái xe số  .………………………….    Quốc gia  ….…………   Số xã hội (Căn cước): …….…………..

Cá nhân tham vấn   ……………………….   Điện thoại  ..……………  Email   ………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………..

Độc thân  ………………   Kết hôn  ……………………..   Hứa hôn   ……………………..………………….

Quả phụ hay goá vợ  …………………..  Ly thân   …………………   Ly dị     ……………………………….

Tên và tuổi những nguời lệ thuộc (con cái)……………………………………………………………………..

..………………………………………………………………………………………………………………….

Các năng khiếu  ………………………………………………………………………………………………….

Bạn có mắc nợ về tài chánh đến mức độ có thể ảnh huởng đến sự học hay chức vụ của bạn không? Nếu có,

xin giải thích   ……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

Trong trường hợp khẩn cấp, phải thông báo cho ai?  ………………………  Điện thoại:  …….………………

Ngày nhận sự Cứu chuộc của Chúa …………………………   Ngày chịu Phép Báptêm:  .……………………

Liệt kê những từng trải thuộc linh quan trọng trong Chúa từ khi bạn đuợc cứu:  ……………………………….

..……………………………………………………………………………………………………………………

Bạn có nghiện ma túy chăng, kể cả ruợu và thuốc lá, để tiêu khiển từ khi đuợc cứu chăng?  ...............   Nếu có,

hãy ghi ngày Bạn dùng chúng và giải thích  ……………………………………………………………………..

Có bao giờ bạn có nan đề về tội lỗi tình dục, kể cả đồng tính luyến ái, từ khi đuợc cứu không?  ........................

Hãy ghi lại ngày mà nan đề nầy xảy ra lần cuối   ………………………………………………………………..

Bạn có trạng thái vật lý (cơ thể) nào cần được quan tâm đặc biệt chăng?  ...........................................................

Nếu có, hãy giải thích…………………………………………………………………………………………….

Bạn đã có hay đang tiếp nhận sự điều trị chuyên nghiệp cho một trạng thái tâm thần hay tình cảm không?  ….

Nếu có, hãy giải thích   …..……………………………………………………………………………………….

 

Hãy mô tả vắn tắt sự Bạn được kêu gọi và những khao khát ao cho mục vụ tuơng lai   ….…………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

 

DUY TRÌ CHỨNG CỚ TỐT:

 

Khi Bạn ghi danh nhập học Chương trình của Viện Thánh Kinh Toàn Cầu, xin Bạn cho biết 6 điều nào quan

trọng nhất trong:

 

I -   ĐỜI SỐNG CỦA BẠN ĐỐI VỚI ĐỨC CHÚA TRỜI?

 

     1/    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

     2/   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

     3/  ………………………………………………………………………………………………………………

 

II -   ĐỜI SỐNG CỦA BẠN ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI CHUNG QUANH BẠN?

 

   1/   ……………………………………………………………………………………………………………..

 

   2/   ……………………………………………………………………………………………………………..

 

   3/   ……………………………………………………………………………………………………………..

Send comment
Your Name
Your email address