Tuesday
23
July
2024
(View: 41407)
Hội Thánh Phúc Âm - 14381 Magnolia St. Westminster, CA 92683 (NorthWest corner of Magnolia/Hazard). Liên lạc: vuxh2916@gmail.com
(View: 42097)
Kính Chúc Quý Thân Hữu & Giáo Hữu Cùng Toàn Thể Quý Thân Quyến một năm mới tràn đầy Thiên Ân & Thiên Phước ban từ Đấng Cứu Thế Jesus.
(View: 42224)
Cầu Nguyện chương trình tốt nghiệp kinh thánh tại gia Xin liên lạc email: VNFGMissions@yahoo.com

VNTKTHV - Thư Giới Thiệu của MS Quản Nhiệm

Monday, September 11, 20171:31 PM(View: 1797)

Download: VNTKTHV - Thư Giới Thiệu của MS Quản Nhiệm (Mar.26-2014)
                                        
THƯ GIỚI THIỆU CỦA MỤC SƯ QUẢN NHIỆM

 

                   Mục sư   …………………………………….   Điện thoại  …………………………  Ngày  ………………

                  Tên Hội thánh  ……………………………………  Điện thoại …………………….  Email  ………………

                  Địa chỉ  ………………………………………………………………………………………………………..

                  Tên Ứng viên   …...……………………………………………………………………………………………

        

                  Viện Thánh Kinh Toàn Cầu cung hiến một chương trình tích cực để trang bị các Ứng viên phụng sự Cứu Thế                Giáo. Chương trình huấn luyện nầy đòi hỏi một tầm mức hỗ tương tận lòng. Do đó, Vị Mục sư phải thận trọng               đánh giá lòng khao khát của Ứng viên để huấn luyện, và mức độ trưởng thành tâm linh khi phê phán trong mẫu                 nầy. Lời giới thiệu của Qúy Vị là một yếu tố quan trọng cho sự đánh giá Ứng viên đi vào Đại học. Những lời                phúc đáp sẽ được tín cẩn lưu giữ.

       

                  1.  Ứng viên đã là thành viên trung tín (kể cả nhóm họp) trong Quý Hội thánh bao lâu?  …..…….....................

                  2.  Ứng viên hiện thời  có tham gia, hoặc đã từng tham gia trong mục vụ nào của Hội thánh không? Nếu có, xin            

                       giải thích   …………………………………………………………………………………………………

                  3. Nếu Mục sư đã giao phó cho Ứng viên các trách nhiệm, xin cho biết rõ sự đáp ứng của Ứng viên bằng cách             k                          khoanh tròn con số thích hợp trên bậc thang mức độ dưới đây:

                   -  Có khả năng dạy Kinh thánh:             Rất tốt, 1, 2, 3, 4, 5,  không mấy

                   -  Đáng tin cậy:   ……………………   Rất tốt, 1, 2, 3, 4, 5,  không mấy                           

                   -  Có thể cảm ứng những nguời khác:   Rất tốt, 1, 2, 3, 4, 5,  không mấy

                   -  Có khả năng:   ……………………   Rất tốt, 1, 2, 3, 4, 5,  không mấy

                  4.  Mục sư đánh giá tình trạng truởng thành tâm linh của Ứng viên thế nào?

                                                                        Rất tốt, 1, 2, 3, 4, 5,  không mấy                                                                       

                  5.  Ứng viên bày tỏ khao khát học Lời của ĐCT đến mức độ nào?

                                                                        Mạnh,  1, 2, 3, 4, 5, yếu

                  6.  Ứng viên bày tỏ khao khát đuợc huấn luyện để phụng sự Cứu thế giáo đến mức độ nào?

                                                                        Mạnh,  1, 2, 3, 4, 5,  yếu

                  7.  Ứng viên có trung tín tham gia các sinh hoạt của Hội thánh không?    

                                                                       Bền bĩ.  1, 2, 3, 4, 5,  không gì cả

                  8.  Theo sự hiểu biết tốt nhất của Mục sư, Ứng viên có duy trì và áp dụng các tiêu chuẩn của Hội thánh không?                  …………………………………..

                  9. Theo sự hiểu biết tốt nhất của Mục sư,  Ứng viên có trung tín dâng Thập phân và những cung hiến khác không?                  ……………………………………

                  10.  Ứng viên có làm việc tốt với những người khác không? (chọn một)

                                                               Rất tốt  ……  tốt  ……  khá   ……   xấu   .…..

                  11.  Ứng viên có bày tỏ khả năng bão toàn và duy trì nghề nghiệp không? Nếu không, hãy giải thích.

                        ………………………………………………………………………………………………………

                  12.  Nếu đã kết hôn, có gì khó khăn giữa sự tận lòng và mục tiêu của Ứng viên với người phối ngẩu không? Nếu                                Nếu có, xin giải thích……………… . . . . . . . …………………………………………………………

                  13.  Đối vơi Mục sư, sự kêu gọi Ứng viên phụng sự Cứu thế giáo đuợc  bày tỏ rõ ràng như thế nào?

                        ……………..………………………………………………………………………

                  14.  Mục sư giới thiệu vô điều kiện Ứng viên vào chuơng trình huấn luyện của GBI?  ……………………….........

 

                  15. Là người chăn dắt Ứng viên, Mục sư có kiểm tra sự tham gia trung tín trên mọi phương diện của chương trình                      mục vụ thực nghiệm để huấn luyện Ứng viên, bằng cách hoàn tất những mẫu trình đúng lúc chăng?

                       Có  [  ]   -    Không  [  ]

 

                        CHÚ Ý: Xin kèm thêm những Phụ bản, nếu có thêm nhiều nhận xét khác.                          

 

                                                                                                                                           

 

                                                                                                                                           (Chữ Ký của Mục Sư Quản nhiệm) 

 

Send comment
Your Name
Your email address