Sunday
19
May
2024
(View: 41016)
Hội Thánh Phúc Âm - 14381 Magnolia St. Westminster, CA 92683 (NorthWest corner of Magnolia/Hazard). Liên lạc: vuxh2916@gmail.com
(View: 41727)
Kính Chúc Quý Thân Hữu & Giáo Hữu Cùng Toàn Thể Quý Thân Quyến một năm mới tràn đầy Thiên Ân & Thiên Phước ban từ Đấng Cứu Thế Jesus.
(View: 41806)
Cầu Nguyện chương trình tốt nghiệp kinh thánh tại gia Xin liên lạc email: VNFGMissions@yahoo.com

PNHT - Cử Nhân Thần Học (LCN VI-2) Daniel & Khải Thị

Monday, September 11, 20171:12 PM(View: 2096)

VIỆT NAM THÁNH KINH THẦN HỌC VIỆN

CỬ NHÂN THẦN HỌC

PHÂN NHIỆM HỌC TRÌNH

(Course Assignments)

LỤC CÁ NGUYỆT VI -2

(Semester VI-2)

 

I.-   CÁC CHỦ ĐỀ HỌC LÝ (Academic Subjects)

 

             2.  TIÊN TRI DANIEL & KHẢI THỊ  (Daniel & Revelation)

 

                   *  Số Môn Học (Course #) :   CN/HL 262    -     Số Tín Chỉ :   6   (Credits)

 

                   *  Tài liệu Huấn luyện :   Loạt Bài Học Kinh Thánh Trung cấp của GBI.

                                                              (Advanced Bible Study Series : TC #17, #18).

 

        a)   Căn cứ theo Kinh Thánh, cẩn thận trả lời tất cả câu hỏi trong những loạt Bài  

              Học nêu trên, đọc và thuộc lòng những câu Kinh Thánh trong khi làm những

              bài học về Đại Kinh Tiên Tri sau đây:

             

                     A.    TIÊN TRI DANIEL

 

              B.    KHẢI THỊ

 

              b)   Trình bày một biểu đồ “70 tuần lễ” trong sách Daniel, chỉ rõ các sự thời kỳ tiền 

                     định và niên kỷ mô tả trong tập Bài Học Kinh Thánh về Tiên tri Daniel.

 

       c)   Trình bày một biểu đồ về bảy lá thư gởi cho 7 hội thánh trong các chương 2 & 3

             của sách Khải Thị. Riêng mỗi hội thánh, hãy chỉ rõ: những tội lỗi của họ, sự quở

             trách của Chúa, lời khen ngợi của Ngài, cùng các lời hứa của Ngài dành cho      

             người đắc thắng.

 

       d)   Trình bày một biểu đồ mô tả 7 cái ấn, 7 cây kèn, và 7 cái chậu hay bát.

 

       e)  Trình bày một biểu đồ về Thiên hi niên, mô tả các biến cố lúc nguyên khởi, suốt             

             thời đó, và cuối thời kỳ 1000 năm nầy.

 

**  Tất cả Bài Làm phải đánh máy hàng đôi, cở chữ 12; không chấp nhận những bản

      viết tay khó đọc. Gởi những bài làm xong, cùng những tờ Phân Nhiệm Học Trình

      về Phòng Học vụ để được chấm điểm.

 

      **  Xin lưu ý :  Nếu gởi thư qua Bưu điện, xin để ý dán đủ tem. Bưu điện sẽ không

                                chuyển thư nếu không dán đủ tem.

      Rất cảm ơn.

Send comment
Your Name
Your email address