Monday
15
July
2024
(View: 41372)
Hội Thánh Phúc Âm - 14381 Magnolia St. Westminster, CA 92683 (NorthWest corner of Magnolia/Hazard). Liên lạc: vuxh2916@gmail.com
(View: 42053)
Kính Chúc Quý Thân Hữu & Giáo Hữu Cùng Toàn Thể Quý Thân Quyến một năm mới tràn đầy Thiên Ân & Thiên Phước ban từ Đấng Cứu Thế Jesus.
(View: 42185)
Cầu Nguyện chương trình tốt nghiệp kinh thánh tại gia Xin liên lạc email: VNFGMissions@yahoo.com

PNHT - Cử Nhân Thần Học (LCN VI-1) Các Đại Kinh Tiên Tri

Monday, September 11, 20171:06 PM(View: 2036)

VIỆT NAM THÁNH KINH THẦN HỌC VIỆN

CỬ NHÂN THẦN HỌC

PHÂN NHIỆM HỌC TRÌNH

(Course Assignments)

LỤC CÁ NGUYỆT VI -1

(Semester VI-1)

 

I.-   CÁC CHỦ ĐỀ HỌC LÝ (Academic Subjects)

 

             1.  CÁC ĐẠI KINH TIÊN TRI  (The Major Prophets)

 

                   *  Số Môn Học (Course #) :   CN/HL 261    -     Số Tín Chỉ :   9   (Credits)

 

                   *  Tài liệu Huấn luyện :   Loạt Bài Học Kinh Thánh Trung cấp của GBI.

                       (Advanced Bible Study Series : TC #15, #16, #26, #27, #28, #32, #33, #34).

 

        a)   Căn cứ theo Kinh Thánh, cẩn thận trả lời tất cả câu hỏi trong những loạt Bài   

              Học nêu trên, đọc và thuộc lòng những câu Kinh Thánh trong khi làm những

              bài học về Đại Kinh Tiên Tri sau đây:

 

                    1.   ISAIAH I

 

 2.   ISAIAH II

 

 3.   JEREMIAH I

 

 4.   JEREMIAH II

 

 5.   JEREMIAH III

 

 6.   EZEKIEL I

 

                    7.   EZEKIEL II

 

                    8.   EZEKIEL III

 

             b)   Tóm lược vắn tắt mỗi sách  Đại Kinh Tiên Tri nêu trên.

 

      c)   Mô tả vắn tắt chủ đề chính hoặc chủ đề của mỗi sách Đại Kinh Tiên Tri nầy.

 

**  Tất cả Bài Làm phải đánh máy hàng đôi, cở chữ 12; không chấp nhận những bản

      viết tay khó đọc. Gởi những bài làm xong, cùng những tờ Phân Nhiệm Học Trình

      về Phòng Học vụ để được chấm điểm.

 

      **  Xin lưu ý :  Nếu gởi thư qua Bưu điện, xin để ý dán đủ tem. Bưu điện sẽ không

                                chuyển thư nếu không dán đủ tem.

      Rất cảm ơn.

Send comment
Your Name
Your email address