Monday
15
July
2024
(View: 41372)
Hội Thánh Phúc Âm - 14381 Magnolia St. Westminster, CA 92683 (NorthWest corner of Magnolia/Hazard). Liên lạc: vuxh2916@gmail.com
(View: 42053)
Kính Chúc Quý Thân Hữu & Giáo Hữu Cùng Toàn Thể Quý Thân Quyến một năm mới tràn đầy Thiên Ân & Thiên Phước ban từ Đấng Cứu Thế Jesus.
(View: 42185)
Cầu Nguyện chương trình tốt nghiệp kinh thánh tại gia Xin liên lạc email: VNFGMissions@yahoo.com

Cử Nhân LCN V - 3

Monday, September 11, 201712:58 PM(View: 2196)

VIỆT NAM THÁNH KINH THẦN HỌC VIỆN

       CỬ NHÂN THẦN HỌC          

    PHÂN NHIỆM HỌC TRÌNH

     (Course Assignments)

    LỤC CÁ NGUYỆT  V-3 (Semester : LCN V-3)

 

 

I. -   CÁC CHỦ ĐỀ HỌC LÝ (Academic Subjects)

   

        3.   TUYÊN ĐẠO PHÁP   (Homiletics)

 

             *  Số Môn học (Course #) :  CN/HL 253        *  Số Tín chỉ :  1  (Credit)

 

               *     Tài liệu Huấn luyện :   “Homiletics”  của Jose’ de Jesus’ Ornelas. (Một quan 

                                                             điểm đơn sơ nhưng trong sáng và thực nghiệm về ngôn

                                                             từ và truyền cảm từ người nầy sang người khác).

              a)   Cẩn thận nghiên cứu và trả lời mọi câu hỏi, hoàn tất việc đọc và viết tất cả theo

                    những chỉ dẫn trong “ Phương Pháp Giảng Luận “

      b)   Tất cả Bài làm phải đánh máy hàng đôi, cở chữ 12; không chấp nhận bản viết             

             tay khó đọc. Gởi bài về Phòng Học Vụ của VNTK Thần Học Viện để được

             chấm điểm.

          **   Nếu gởi Thư qua Bưu điện, nên lưu ý dám đủ tem. Bưu điện sẽ không chuyển

              thư thiếu tem.

 

II. -   MỤC VỤ THỰC NGHIỆM (Practical Ministry)

                                                                 (LCN V-4)

                                *   Số Môn học:  CN/MV 254        

                                      *   Số Tín chỉ :    6  (Credits)

                                           (Phải gồm có “Trường Kinh Thánh Nhóm Nhỏ II.” (1 Tín chỉ)

                                      *   Tài liệu Huấn luyện Mục vụ Thực nghiệm:

                                           (Practical Ministry Packet) của GBI. 

 

III. -  TỔNG KẾT TÍN CHỈ CHO LỤC CÁ NGUYỆT V :

                                  

                                        CỬ NHÂN THẦN HỌC

 

                            1/   Các Chủ Đề Học Lý (Academic Subjects):

 

                                           1.   Các Sử Kinh II (Historical Books II)    :       15    Tín chỉ  (Credits)

                                                                 2.   Các Thư Tín Galatians & Ephesians    :         2

                                           3.   Tuyên Đạo Pháp  (Homiletics)                     :             1  

                                                                                                                                                                                        ----------                          -                                                                                                

                                                                                          Cọng: (Các Chủ Đề Học Lý)     :       18   Tín chỉ  (Credits)

 

                                2/   Huấn Luyện Mục Vụ Thực Nghiệm             :         6

                                                                       (Practical Ministry)                                                                   =====

                                                                                                            Tổng Cọng   (LCN I)     :       24   Tín chỉ  (Credits)

 

Send comment
Your Name
Your email address