Tuesday
23
July
2024
(View: 41407)
Hội Thánh Phúc Âm - 14381 Magnolia St. Westminster, CA 92683 (NorthWest corner of Magnolia/Hazard). Liên lạc: vuxh2916@gmail.com
(View: 42097)
Kính Chúc Quý Thân Hữu & Giáo Hữu Cùng Toàn Thể Quý Thân Quyến một năm mới tràn đầy Thiên Ân & Thiên Phước ban từ Đấng Cứu Thế Jesus.
(View: 42224)
Cầu Nguyện chương trình tốt nghiệp kinh thánh tại gia Xin liên lạc email: VNFGMissions@yahoo.com

GIÁO TRÌNH HỌC CAO ĐẲNG T.H

Friday, September 8, 20171:10 PM(View: 1877)

DOWNLOAD: GIÁO TRÌNH HỌC CAO ĐẲNG T.H.               

PHÂN NHIỆM HỌC TRÌNH

CAO ĐẲNG THẦN HỌC

 (Lục cá nguyệt I)

                   

            I. -   CHỦ ĐỀ CÁC HỌC THUYẾT (Academic Subjects) :

                 

                  1/   CÁC SÁCH PHÚC ÂM (The Gospels)  -  Số Môn học :    101

                                                                                   -  Số Tín chỉ   :    8  (Credits)

 

                  a)     Tài liệu Huấn luyện :  Loạt Bài Học Kinh Thánh Căn Bản của GBI.

       (Basic Bible Study Series:   CB #03/1a+b - #03/2 – #03/3a+b - #03/4 - #15 - #16)

 

                  b)   Căn cứ theo Kinh thánh, cẩn thận trả lời tất cả câu hỏi trong tập Bài Học, đọc và

                         thuộc lòng những câu Kinh Thánh trong khi làm những bài học về các Sách

                         Phúc âm sau đây:

 

                         A.   Phúc Âm Matthew I & II

                         B.   Phúc Âm Mark

                         C.   Phúc Âm Luke I & II

                         D.   Phúc Âm Nhất Lãm I&II

                         E.   Phúc Âm John.

                                         

                 2/   Cẩn thận đọc và làm đầy đủ tất cả những chỉ dẫn trong các Phụ Bản đính kèm.

 

                 3/   Gởi tất cả Bài Làm xong và những tờ Phân Nhiệm Học Trình về  Phòng Học Vụ của

                  Việt Nam Thánh Kinh Thần Học Viện, để được chấm điểm.

               

                 **  Lưu ý:  Nếu gởi thư qua Bưu điện, nên để ý dán đủ tem. Bưu điện sẽ không chuyển                   

                               thư nếu thiếu tem.

 

 

======================================================================================================

            

                                                                                                          (Phụ bản I)

 

       SÁCH PHÚC ÂM JOHN

 TỤA ĐỀ CÁC CHƯƠNG  -  NHỮNG CÂU KINH THÁNH NỀN TẢNG –  SƠ LƯỢC

 

 

CHƯƠNG 1 -    Tựa đề :  “THIÊN NGÔN” (Lời Chúa)

        

                       -   Câu Kinh Thánh nền tảng :   I:11,12

                       -   Sơ lược :   A -   Chúa Jesus là Thiên Ngôn :  (từ câu 1 đến 18) :   . . . . . . . . . .

                                             B -   Lời Chứng của John          : (từ câu 19 đến 36) :   . . . . . . . . . .

                                                     a.   Về chính Ông              :  (từ câu 19 đến 26) :  . . . . . . . . . .

                                                     b.   Về Chúa Jesus             :  (từ câu 27 đến 37) :  . . . . . . . . . .

 

CHƯƠNG 2 -  Tựa đề :  “HÓA NƯỚC THÀNH RƯỢU”

           

                        -   Câu Kinh Thánh nền tảng :  II:19

                      -   Sơ lược :   A.   Tiệc Cưới tại Cana  (từ câu 1 đến 11) :                        . . . . . . . . . .

                                            B.   Chúa Jesus thanh sạch đền thờ  (từ câu 12 đến 25) :    . . . . . . . . . .

 

CHƯƠNG 3 -   Tựa đề :    “TÁI SANH”

                                      

                                      -   Câu Kinh Thánh Nền Tảng :   III: 3, 16

                                      -   Sơ lược :   A.  Chúa Jesus và Nicodemus  (từ câu 1 đến 21) :   . . . . . . . . . .

                                               B.  John hạ nình (từ câu 22 đến 36) :                        . . . . . . . . . .

 

CHƯƠNG 4 -   Tựa đề :   “ CÁC GIẾNG NƯỚC HẰNG SỐNG”

 

                          -   Câu Kinh Thánh nền tảng :   IV: 24

                          -   Sơ lược :  A.   Người Nữ Bên Giếng  (từ câu 1 đến 42) :          . . . . . . . . . .

                                               B.   Chữa Lành Con Trai của Người Quyền quí  (tử câu 43đến 54): .

 

CHƯƠNG 5 -    Tựa đề :    “AO  BETHESDA”

                          -  Câu Kinh Thánh nền tảng : V: 24

                          -  Sơ lược :   A.   Chữa lành người què   (từ câu 1 đến 16)                . . . . . . . . . .

                                               B.   Lời chứng của Chúa Jesus   (từ câu 17 đến 47) :    . . . . . . . . . .

 

Chương 6 -   Chủ đề:“Jesus Bánh sự sống”

 

             Câu Gốc: 6:35

             Dàn Bài: A. Nuôi 5000 người , c. 1-5

                            B.Jesus bước đi trên mặt biển, c.16-21

                            C. Bài giảng về bánh sự sống, c. 22-71

 

Chương 7 - Chủ đề: “Các sông nước hằng sống”

 

            Câu Gốc :7:38

            Dàn bài:  A. Khởi đầu tiệc lều tạm, c. 2-13

                            B. Giữa Lễ Tiệc , c.14-36

                            C. Ngày cuối của Lễ Tiệc , c. 37-39

 

                                                     

                                                      PHÚC ÂM JOHN

                                                             (Phụ Bản 2)

 

Chương 8 & 9 - Chủ đề: “ Jesus , ánh sáng thế giới’

 

           Câu gốc: 8:12, 36.

           Dàn bài:  A. Người Đàn bà phạm ngoại tình c.1-11

                          B.Bài giảng về ánh sáng của thế giới, 8:12-9:5

                          C. Chữa lành người mù và phản ứng của Jesus. 9:6-41

 

Chương 10 - Chủ đề: “ Jesus Người chăn hiền lành”

 

            Câu gốc: 10:27-28

             Dàn bài: A. Người chăn và chiên của Ngài, c.1-30

                          B. Người Jew tìm cách ném đá Jesus, c.30-32

 

Chương 11- Chủ đề: Lazarus sống lại”

 

              Câu gốc: 11:25

              Dàn bài: A. Bên kia Jordan, c.1-16

                              B. Khiến Lazarus sống lại tại Bethany

                              C. Âm mưu giết Jesus, c. 47-57.

 

Chương 12 - chủ đề: “ Chúa nhật nhánh chà là”

 

                Câu gốc: 12;24

                Dàn bài: A. Mary xức dầu Jesus, c.1-8

                               B.Chúa nhật, c.9-19

                               C.Con đường sự sống qua sự chết, c.20-36.

                               D.Tin, nhưng yêu thích lời khen của người ta nhiều hơn, c.37-50

 

Chương 13 - Chủ đề:: Bữa ăn tối cuối cùng”

 

                 Câu gốc: 13:35

                 Dàn bài: A. Rửa chân , c.1-17

                               B. Phản bội, c.18-30

                               C. Jesus nói về việc Ngài ra đi , c.31-38.

                                                         

Chương 14 - Chủ đề: “ Đấng An Ủi”

 

                Câu gốc: 14:6, 14

                 Dàn bài: A. Jesus, con đường đến cùng Cha, c.1-14

                               B. Đức Thánh linh, Đấng An Ủi, c.15-31

 

Chương 15 - Chủ đề: “Jesus , cây nho thật”

 

                 Câu gốc: 15:16

                  Dàn bài: A. Những người sản xuất trái, c. 1-17

                                 B. Thế giới ghen ghét, c. 18-27.

 

 

 

                                                    

                                                       PHÚC ÂM JOHN

                                                             (Phụ Bản 3)

 

Chương 16 - Chủ đề: “ Công việc của Đấng An Ủi”

 

                  Câu gốc: 16:13a

                  Dàn bài:  A. Công việc của Đức Thánh Linh, 1-15.

                                  B.Jesus nói về việc đi đến cùng Cha, c. 16-33

 

Chương 17 - Chủ đề”lời Jesus cầu nguyện cùng Cha”, c. 1-8

 

                   Câu gốc: 17:3

                   Dàn bài:  A. Lời cầu nguyện với Cha, 1-8

                                  B. Lời cầu nguyệ cho các môn đồ, c.9-16

                                  C.Lời cầu nguyện cho mọi tín đồ, c.20-26.

 

Chương 18 - Chủ đề: “ Bị bắt và ra tòa án”

 

                  Câu gốc: 18:36

                  Dàn bài:  A.Bị bắt trong vườn, c1-14

                                  B. Trước mặt Anna và Caiaphas và Peter chối Chúa, c.15-27.

                                  C. Trước mặt Pilate, c. 18-40.

 

Chương 19 - Chủ đề: “Sự đóng đinh”

 

                 Câu gốc: 19:18

                 Dàn bài:  A. Trước mặt Pilate, c.1-15.

                                 B. Sự đóng đinh, c. 16-37

                                 C. Chôn ca612t , c. 38-42.

 

Chương 20 - Chủ đề: “sự sống lại”

 

                 Câu gốc: 20:30-31.

                  Dàn bài: A. Tại phần mộ, c. 1-18

                                 B. Với các môn đồ, c. 19-31.

 

Chương 21 - Chủ đề: “ Ngươi yêu Ta chăng”.

 

                 Câu gốc: 21:16.

 

                  Dàn Bài:   A. Trỏ về sự dành cá, c. 1-4

                                    B.Peter ơi, ngươi yêu Ta chăng?, c. 15-25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                SÁCH PHÚC ÂM JOHN

                                                          (Phụ Bản # 4)

 

Học thuộc lòng tựa đề các Chương trong Sách Phúc Âm John, và hãy viết ra bằng trí nhớ trong những hàng trống sau đây:

 

CHƯƠNG:                                                 TỰA ĐỀ :

 

1.   . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

2.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

3.   . . . . .  . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .  .

 

4.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

5.   . . . . . . . . .  ..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

6.  .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

7.  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

8.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

9.  . .  . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

10.  . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

11.  . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

12.  . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

13.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

14.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

15.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

16.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

18.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

19.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

20.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

21.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

 

                                                        SÁCH PHÚC ÂM JOHN

                                                                  (Phụ Bản # 5)

 

Hãy viết những câu Kinh Thánh nền tảng, với dẫn chiếu (số câu, đoạn nào?) trong mỗi trong Chương của Sách Phúc Âm John.

 

1.   . . . . . . . . . .  . . . .  . . . .  . . . . . . .  . . . . . . .  . . . . . .  . . . . . . .  . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

2.   . . . . . . . . . . . .  .. .  . . . . . . .  . . .. . . . . . . . .  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

3.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .  . . . . . . . . . .. .. . . . . . . 

 

4.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 

 

5.   . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

 

6.   . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     

 

7.   .. . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

 

8.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

9.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    

 

10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

11.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    

 

12.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      

 

13.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      

 

14.   . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

15.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

16.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

17.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

18.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

19.   . . .  .   . .   .  .  . . .  .  . . . . .   . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

20.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

21.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Send comment
Your Name
Your email address