Sunday
25
February
2024
(View: 40234)
Hội Thánh Phúc Âm - 14381 Magnolia St. Westminster, CA 92683 (NorthWest corner of Magnolia/Hazard). Liên lạc: vuxh2916@gmail.com
(View: 40669)
Kính Chúc Quý Thân Hữu & Giáo Hữu Cùng Toàn Thể Quý Thân Quyến một năm mới tràn đầy Thiên Ân & Thiên Phước ban từ Đấng Cứu Thế Jesus.
(View: 40978)
Cầu Nguyện chương trình tốt nghiệp kinh thánh tại gia Xin liên lạc email: VNFGMissions@yahoo.com

GHI DANH NHẬP HỌC _KHẢ NĂNG MỤC VỤ KINH THÁNH

Thursday, September 7, 201710:37 PM(View: 1842)

DOWNLOAD: GHI DANH NHẬP HỌC _KHẢ NĂNG MỤC VỤ KINH THÁNH

GHI DANH NHẬP HỌC “KHẢ NĂNG MỤC VỤ KINH THÁNH”

 

      -Họ và Tên Học viên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    Nam/Nữ: . . . . . . . . .

      -Ngày, tháng, năm sanh: . . . . . . . ./ . . . . . . ./ . . . . . . . .   Nơi sanh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

      -Địa chỉ cư trú/ Gởi thư: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

      -Điện thoại: . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . (Home Or Cell)      Email: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

      -Tên Hội Thánh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Giáo Hội: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

      -Mục sư Quản nhiệm / Người hướng dẫn : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

          Mả số    :      CÁC BÀI HỌC CĂN BẢN      :     Ngày làm xong      :  Hạng điểm    :         Ghi chú

      CB# 01      : Bài học Nhập môn                            : . . . . . . . . . . . . . . . .   :  . . . . . . . . . .  :

      CB# 02      : Đời sống Tín đồ 1                             : . . . . . . . . . . . . . . . .   :  . . . . . . . . . .  :

      CB# 03/1a : PA. Matthew Minh chứng I             : . . . . . . . . . . . . . . . .   : . . . . . . . . . .   :

      CB# 03/1b: PA. Matthew Minh chứng II            : . . . . . . . . . . . . . . . .   : . . . . . . . . . .   :

      CB# 03/2   : PA. Mark Minh chứng                      : . . . . . . . . . . . . . . . .   : . . . . . . . . . .   :

      CB# 03/3a : PA. Luke Minh chứng I                    : . . . . . . . . . . . . . . . .   : . . . . . . . . . .   :

      CB# 03/3b: PA. Luke Minh chứng II                   : . . . . . . . . . . . . . . . .   : . . . . . . . . . .   :

      CB# 03/4   : PA. John Minh chứng                       : . . . . . . . . . . . . . . . .   : . . . . . . . . . .   :

      CB# 04      : Thánh vụ Các Sứ đồ I                       : . . . . . . . . . . . . . . . .   : . .  . . . . . . .    :

      CB# 05      : Thánh vụ Các Sứ đồ II                     : . . . . . . . . . . . . . . . .   : . . . . . . . . . .   :

      CB# 06      : Thư tín Galatians                              : . . . . . . . . . . . . . . . .   : . . . . . . . . . .   :

      CB# 07      : T/tín Philippians, Colossians, Philemon . . . . . . . . . . . . . .:   : . . . . . . . . . .   :

      CB# 08      : Thư tín Hebrews & James                 : . . . . . . . . . . . .  . . . .  : . . . . . . . . . .   :

      CB# 09      : Thư tín John & Jude                         : . . . . . . . . . . . . . . . .   : . . . . . . . . . .   :

      CB# 10      : Thư tín Ephesians                             : . . . . . . . . . . . . . . . .   : . . . . . . . .  .    :

      CB# 11      : Thư tín Corinthians I                        : . . . . . . . . . . . . . . . .   : . . . . . . . . . .   :

      CB# 12      : Thư tín Corinthians II                       : . . . . . . . . . . . . . . . .   : . . . . . . . . . .   :

      CB# 13      : Thư tín Peter I & II                           : . . . . . . . . . . . . . . . .   : . . . . . . . . . .   :

      CB# 14      : Thư tín Thessalonians I & II             : . . . . . . . . . . . . . . . .   : . . . . . . . . . .   :

      CB# 15      : Phúc Âm Nhất lãm I                         : . . . . . . . . . . . . . . . .   : . . . . . . . . . .   :

      CB# 16      : Phúc Âm nhất lãm II                        : . . . . . . . . . . . . . . . .   : . . . . . . . . . .   :

      CB# 17      : Thư tín Timothy I, II & Titus           : . . . . . . . . . . . . . . . .   : . . . . . . . . . .   :

      CB# 18      : Sử kinh Ruth & Esther                     : . . . . . . . . . . . . . . . .   : . . . . . . . . . .   :

      CB# 19      : Châm Ngôn (Proverbs)                     : . . . . . . . . . . . . . . . .   : . . . . . . . . . .   :

      CB# 20      : Sử kinh Ezra & Nehemiah                : . . . . . . . . . . . . . . . .   : . . . . . . . . . .   :

      Mã số        :   CÁC BÀI HỌC TRUNG CẤP   :    Ngày làm xong       :  Hạng điểm    :           Ghi chú

      TC# 01      : Kinh thánh Tiên tri                            : . . . . . . . . . . . . . . .     : . . . . . . . . . .   :

      TC# 02      : Chữa lành từ Thiên Thượng             : . . . . . . . . . . . . . . .     : . . . . . . . . . .   :

      TC# 03      : Cá Nhân Chứng đạo                         : . . . . . . . . . . . . . . .     : . . . . . . . . . .   :

      TC# 04      : Đức Thánh Linh                                : . . . . . . . . . . . . . . .     : . . . . . . . . . .   :

      TC# 05      : Đời sống Tín đồ II                            : . . . . . . . . . . . . . . .     : . . . . . . . . . .   :

      TC# 06      : Thư tín Romans I                              : . . . . . . . . . . . . . . .     : . . . . . . . . . .   :

      TC# 07      : Thư tín Romans II                            : . . . . . . . . . . . . . . .     : . . . . . . . . . .   :

      TC# 08      : Sử kinh Sáng thế                               : . . . . . . . . . . . . . . .     : . . . . . . . . . .   :

      TC# 09      : Hành Hương Du Xuất                      : . . . . . . . . . . . . . . .     : . . . . . . . . . .   :

      TC# 10      : Kinh Luật Hebrew I                         : . . . . . . . . . . . . . . .     : . . . . . . . . . .   :

      TC# 11      : Kinh Luật Hebrew II                        : . . . . . . . . . . . . . . .     : . . . . . . . . . .   :

      TC# 12      : Kinh Luật Hebrew III                      : . . . . . . . . . . . . . . . .   : . . . . . . . . . .   :

      TC# 13      : Sử Kinh Kiểm Dân                           : . . . . . . . . . . . . . . . .   : . . . . . . . . . .   :

      TC# 14      : Sử Kinh Truyền Luật                        : . . . . . . . . . . . . . . . .   : . . . . . . . . . .   :

      TC# 15      : Tiên tri Isaiah I                                  : . . . . . . . . . . . . . . . .   : . . . . . . . . . .   :

      TC# 16      : Tiên tri Isaiah II                                :. . . . . . . . . . . . . . . .    : . . . . . . . . . .   :

     

      TC# 17      : Tiên tri Daniel                                   : . . . . . . . . . . . . . . . .   : . . . . . . . . . .   :

      TC# 18      : Khải thị                                             : . . . . . . . . . . . . . . . .   : . . . . . . . . . .   :

      TC# 19      : Sử Kinh Vào Đất hứa                       : . . . . . . . . . . . . . . . .   : . . . . . . . . . .   :

      TC# 20      : Tiểu kinh Tiên tri I                            : . . . . . . . . . . . . . . . .   : . . . . . . . . . .   :

      TC# 21      : Tiểu kinh Tiên tri II                           : . . . . . . . . . . . .  . . .    : . . . . . . . . . .   :

      TC# 22      : Tiểu kinh Tiên tri III                         : . . . . . . . . . . . . . . .     : . . . . . . . . . .   :

      TC# 23      : Tiểu kinh Tiên tri IV                         : . . . . . . . . . . . . . . .     : . . . . . . . . . .   :

      TC# 24      : Tiểu kinh Tiên tri V                           : . . . . . . . . . . . . . . .     : . . . . . . . . . .   :

      TC# 25      : Tiểu kinh Tiên tri VI                         : . . . . . . . . . . . . . . .     : . . . . . . . . .  .  :

      TC# 26      : Tiên trị Ezekiel I                               : . . . . . . . . . . . . . . .     : . . . . . . . . . .   :

      TC# 27      : Tiên tri Ezekiel II                              : . . . . . . . . . . . . . . .     : . . . . . . . . . .   :

      TC# 28      : Tiên tri Ezekiel III                            : . . . . . . . . . . . . . . .     : . . . . . . . . . .   :

      TC# 29      : Cuộc đời David I                              : . . . . . . . . . . . . . . .     : . . . . . . . . . .   :

      TC# 30      : Cuộc đời David II                            : . . . . . . . . . . . . . . .     : . . . . . . . . . .   :

      TC# 31      : Tiểu kinh về Job                                : . . . . . . . . . . . . . . .     : . . . . . . . . . .   :

      TC# 32      : Tiểu kinh Jeremiah I                          : . .  . . . . . . . . . . . . .    : . . . . . . . . . .   :

      TC# 33      : Tiểu kinh Jeremiah II                        : . . . . . . . . . . . . . . .     : . . . . . . . . . .   :

      TC# 34      : Tiểu kinh Jeremiah III                       : . . . . . . . . . . . . . . .     : . . . . . . . . . .   :

      TC# 35      : Sử kinh Các Vua I                            : . . . . . . . . . . . . . . .     : . . . . . . . . . .   :

      TC# 36      : Sử kinh Các Vua II                           : . . . . . . . . . . . . . . .     : . . . . . . . . . .   :

      TC# 37      : Sử kinh Các Vua III                         : . . . . . . . . . . . . . . .     : . . . . . . . . . .   :

      TC# 38      : Sử kinh Các Vua IV                         : . . . . . . . . . . . . . . .     : . . . . . . . . . .   :

      TC# 39      : Bài ca Solomon (Nhã ca)                  : . . . . . . . . . . . . . . .     : . . . . . . . . . .   :

      TC# 40      : Sử kinh Joshua                                  : . . . . . . . . . . . . . . .     : . . . . . . . . . .   :

      TC# 41      : Tiên tri Samuel & Saul’s I                 : . . . . . . . . . . . . . . .     : . . . . . . . . . .   :

      TC# 42      : Tiên tri Samule & Saul’s II               : . . . . . . . . . . . . . . .     : . . . . . . . . . .   :

      TC# 43      : Các Quan Án                                    : . . . . . . . . . . . . . . .     : . . . . . . . . . .   :

      TC# 44      : Thánh thi I                                        : . . . . . . . . . . . . . . .     : . . . . . . . . . .   :

      TC# 45      : Thánh thị II                                       : . . . . . . . . . . . . . . .     : . . . . . . . . . .   :

      TC# 46      : Thánh thi III                                     : . . . . . . . . . . . .  . . .    : . . . . . . . . . .   :

      TC# 47      : Truyền đạo I                                      : . . . . . . . . .  . . . . . .    : . . . . . . . . . .   :

      TC# 48      : Truyền đạo II                                    : . . . . . . . . . . . . . . . .   : . . . . . . . . . .   :

      TC# 49      : Đời sống Tín đồ III                           : . . . . . . . . . . . . . . . .   : . . . . . . . . . .   :

      TC# 50      : Gia đình Tín hữu I                            : . . . . . . . . . . . . . . . .   : . . . . . . . . . .   :

      TC# 51      : Gia đình Tín hữu II                           : . . . . . . . . . . . . . . . .   : . . . . . . . . . .   :

      TC# 52      : Gia đình Tín hữu III                         : . . . . . . . . . . . . . . . .   : . . . . . . . . . .   :

      TC# 53      : Gia đình Tín hữu IV                         : . . . . . . . . . . . . . . . .   : . . . . . . . . . .   :

      TC# 54      : Gia đình Tín hữu V                           : . . . . . . . . . . . . . . . .   : . . . . . . . . . .   :

      TC# 55      : Cầu nguyện theo Kinh Thánh I        : . . . . . . . . . . . . . . . .   : . . . . . . . . . .   :

      TC# 56      : Cầu nguyện theo Kinh Thánh II       : . . . . . . . . . . . . . . . .   : . . . . . . . . . .   :

      TC# 57      : Mục vụ Chấp sự                                : . . . . . . . . . . . . . . . .   : . . . . . . . . . .   :

      TC# 58      : Đời sống Tín đồ IV                           : . . . . . . . . . . . . . . . .   : . . . . .  . . . .    :

      TC# 59      : Đời sống Tín đồ V                            : . . . . . . . . . . . . . . . .   : . . . . . . . . ..    :

      TC# 60      : Phúc Âm Thiên Quốc                       : . . . . . . . . . . . . . . . .   : . . . . . . . . .     :

                       

                        Tổng cộng: 85 Bài học. Gồm 25 Bài học Căn bản và 60 Bài học Trung cấp.

                                            (Hoàn toàn miển phí)

      GHI CHÚ: -Mỗi học viên học xong 25 Bài học Căn bản sẽ được cấp 1 Certificate  Tốt nghiệp Căn bản.

                         -Hoàn tất 85 Bài sẽ được cấp 1 Certificate Tốt nghiệp Trung cấp.

                   -Văn bằng TC giá trị  tương  đương với Trình độ Cao Đẳng. Có thể ghi danh theo học Đại học    

                    tại: Việt-Nam Thánh Kinh Thần Học Viện (Vietnamese  Bible Theological Academy)

Send comment
Your Name
Your email address